OPŁATY

Wszystkie opłaty są dokonywane na konta bankowe.


NUMERY KONT:
OPŁATA STAŁA- indywidualny nr konta dziecka


KONTO OPŁATY ZA WYŻYWIENIE- indywidualny nr konta dziecka


KONTO RADY RODZICÓW -46 zł   22116022020000000150269025

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

1) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 przez 5 dni od poniedziału do piątku.

3) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

4) Stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

5) W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka. Czytniki rejestrują wejście i wyjście dziecka. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu i generuje stosowny raport. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka w przypadku jego obecości w przedszkolu jest równoznaczny z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola z odliczeniem bezpłatnych 5 godzin (od 8.00 do 13.00).

6) Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na indywidualne rachunki bankowe. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.

7) Pierwszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu przy rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej w danym roku szkolnym nalicza się z góry za cały miesiąc zgodnie z faktycznym czasem pracy danego przedszkola.

8) W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola.

9) W przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej.

10) W przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 9, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości.

11) W przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.

12) Do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

13) Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

14) Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych.

15) Zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XIV/312/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/723/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020r.